POLÍTICA DE PRIVADESA

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Jocs L’Escala S.L. , garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris d’aquest lloc web, i així, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en Jocs L’Escala S.L. i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, dels formularis electrònics d’aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic, per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb Jocs L’Escala S.L.

CONSENTIMENT DE L’USUARI

L’ús dels esmentats formularis, així com l’enviament d’un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedits a tercers. Salvo en els camps que expressament s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui un minvament en la quantitat i qualitat dels serveis que vostè sol·liciti. La falta de cumplimentació dels camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Jocs L’Escala S.L. pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

DRETS D’ACCÉS

Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Jocs L’Escala S.L. Aquestes dades personals estan sent tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats. La política de privadesa de Jocs L’Escala S.L., en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, Jocs L’Escala S.L. garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i li informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Jocs L’Escala S.L. Apt. Correus Nº 235, 17130 L’Escala o contactant amb nosaltres per e-mail a genimar.escala@gmail.com